May 9

Защита на личните данни при продажба на вземания на фирми за събиране на задължения

  През последните години изключителна масовост придоби едно сравнително ново явление за българската действителност – т.нар. „даване” на длъжниците на доставчици на различен вид социално-битови и финансови услуги на т.нар. колекторски фирми или фирми за събиране на вземания.

  Чести примери от ежедневието ни са случаи от типа на тези, при които сте длъжник на фирма за потребителски кредити, мобилен оператор или др., забавили сте или сте преустановили изплащането на задълженията си към тях и съвсем неочаквано започвате да получавате телефонни обаждания или друг вид „напомняния” от неизвестна за Вас фирма събирач на вземания, която заявява, че вече сте неин длъжник и настойчиво, често пъти придружено и с открити заплахи, Ви кани да платите своите задължения.

  Това, което всъщност се случва е, че голяма част от бизнесите опериращи на наша територия, генериращи голям брой длъжници благодарение на неподминалата нашата страна култура на консуматорското общество, често пъти се оказват лишени от капацитета да търсят вземанията си от своите неизправни длъжници или просто преценяват, че това би препятствало стремежа им към все по-големи печалби, при което тези бизнеси продават цели пакети от своите вземания на т.нар. колекторски фирми. Така, макар и в значително по-малък размер, те бързо реализират очакваните от тях приходи, а закупилата съответнния пакет вземания колекторска фирма се „заема” с неизправните длъжници, често пъти прекрачвайки границите на добрия тон и законността.

  Това обаче, което родният ни бизнес целенасочено забравя, е, че извършвайки подобен тип изгодни за себе си търговски операции, той грубо погазва нашето законодателството и основни права на гражданите. Защитата на личните данни на физическите лица, произтича от конституционното право на гражданите на неприкосновеност на личния живот и намира своята законодателна уредба в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Именно в този закон е закрепено и задължението на администраторите на лични данни, каквито са всички фирми продаващи своите вземания срещу физически лица, предварително изрично да информират своите клиенти физически лица, за категориите трети лица, на които биха могли да предоставят личните данни на своите клиенти физически лица и целите на това предоставяне. Отделно от това клиентът физическо лице има правото бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за рекламни цели, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. Всяка фирма, която не изпълни това свое задължение преди да продаде своето вземане на колекторска агенция, извършва грубо нарушение на (ЗЗЛД), в резултат на което подлежи на административна санкция. В допълнение на това, всяко лице, което счита, че е претърпяло страдания и притеснения вследствие на неочакваните обаждания от колекторска агенция, има пълното право да търси парично обезщетение от фирмата кредитор продала своето вземане за претърпените от него неимуществени вреди.

  Успоредно с разясненията в предходния параграф потърпевшите физически лица от произвола на родните ни монополисти и фирми за събиране на вземания следва да бъдат информирани и за това, че съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) цесията е непротивопоставима на длъжника до информирането му за нея от цедента. Преведено на разбираем език това означва, че длъжникът физическо лице не е задължен спрямо колекторската агенция до момента, до който не е бил уведомен от фирмата продала своето вземане срещу него за извършеното прехвърляне.

  В обобщение на казаното до тук, макар и на пръв поглед безсилни срещу беззаконията на бизнеса, потребителите физически лица също имат своите права и средства за възражение и защита, които или сами, или с професионална помощ биха могли да използват и бранят.