Feb 24

ЗОЗ и ЗДФО – или как недобросъвестният длъжник лесно би могъл да осуети удовлетворяването на своите кредитори

  Законът за особените залози (ЗОЗ) и Законът за договорите за финансови обезпечения (ЗДФО) имат характеристиката на специални закони спрямо Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и Търговския закон (ТЗ) по отношение на особените способи и ред за обезпечаване и удовлетворяване, които те предвиждат.

Feb 23

Значение на постоянния адрес за защитата на правата и законните интереси на гражданите

  Постоянният адрес е един от основните елементи на гражданската регистрация на физическите лица в България. Съгласно чл. 93 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) постоянният адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистъра на населението. ЗГР постановява и това, че постоянният адрес на гражданите е адрес за кореспонденция с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление.