Sep 2

Залогът на вземания и проблемите при множество кредитори

  Често пъти съдебните изпълнители, частни или държавни, допускат грешка при приложението на чл.136 от ЗЗД, уреждащ института на привилегиите при удовлетворение на множество кредитори. Става дума за случаите, в които по едно изпълнително дело са налице двама или повече взискатели (кредитори) и никой от тях не притежава привилегия за своето вземане.