Mar 30

Действие на съдебното решение по чл. 632, ал. 5 ТЗ върху правомощията на синдика в производството по несъстоятелност

  Подобно на индивидуалното принудително изпълнение срещу длъжници по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), което е свързано с понасянето на редица разноски и производството по несъстоятелност, уредено в Търговския закон (ТЗ), като сложна процедура по провеждането на универсално принудително изпълнение срещу търговци, предполага различни по вид и често пъти немалки по размер разноски.