Apr 3

Права на потребителите при договорите за продажба от разстояние и договорите за продажба извън търговския обект

  Както европейското, така и българското право познава определени категории субекти на правото, които се ползват с допълнителна закрила и специална защита. Такива субекти най-често са физически лица, които участват в оборота в специално качество, което ги поставя в по-уязвимо и неравностойно положение спрямо техния контрагент. Например в общия случай такова е положението по трудовите правоотношения, при които работодателят разполага с работодателска власт и се намира в  икономически по-силно положение спрямо работника, който на това основание получава от правото допълнителни защитни средства спрямо своя работодател.