Jun 30

Oтговорност на общините за вреди, причинени от безстопанствени кучета

  Една от най-важните задачи на общината като управленска единица е да осигури на своите граждани спокойна и здравословна среда на територията на общината, която да не представлява опасност за живота и здравето на нейните граждани. Тази задача, за съжаление, не винаги се изпълнява с достатъчна грижа и достатъчно ефективно. От това възникват множество проблеми на местно ниво, които биха могли да доведат до сериозни последици, засягащи живота и здравето на широк кръг от хора.

  Проблем от такова естество е този с безстопанствените кучета, които ежедневно заплашват и застрашават както живота и здравето на гражданите, така и тяхното спокойствие. У нас този проблем се подценява от дълги години и с всеки изминал ден придобива все по-притеснителни мащаби...