Nov 4

Защита на длъжника след последните изменения на ГПК или задава ли се краят на облагодетелстваното положение на банките в заповедното производство

  С обнародваните в Държавен вестник (ДВ) бр. 86 от 27 октомври 2017 г. последни изменения на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), съпътствани с широк медиен отзвук и посрещнати с противоречиви мнения в правните среди, законодателят ни предприе важни стъпки в посока осигуряването на по-засилена и адекватна на обществените нужди защита на длъжниците. Единствено обаче времето и практиката ще покажат доколко тези изменения на ГПК са удачни за постигането на поставената цел и доколко те ще доведат до успокоение на дълго трупаното напрежение между големите корпоративни кредитори и техните длъжници. Предстои да видим и дали тези промени на ГПК, посрещнати с овации от длъжниците, няма да рефлектират върху достъпността на кредитирането на гражданите и бизнеса или иначе казано – до “затягане на кредитирането”, което в по-далечен план като бумеранг ще се върне срещу гражданите и бизнеса, лишавайки ги от необходимото им кредитиране, а оттук – и до забавяне на икономиката като цяло.