Oct 3

Обжалване на актовете на ръководителя на управляващия орган

  В рамките на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/БФП/ чрез подбор назначена от ръководителя на Управляващия орган/УО/ комисия извършва оценка и класиране на подадените проектни предложения. Работата на оценителната комисия се извършва на два етапа: 1. проверка за административно съответствие и допустимост; 2. техническа и финансова оценка.