Sep 2

Залогът на вземания и проблемите при множество кредитори

  Често пъти съдебните изпълнители, частни или държавни, допускат грешка при приложението на чл.136 от ЗЗД, уреждащ института на привилегиите при удовлетворение на множество кредитори. Става дума за случаите, в които по едно изпълнително дело са налице двама или повече взискатели (кредитори) и никой от тях не притежава привилегия за своето вземане.

Jul 28

Договор за наем на недвижим имот. Вписване. Противопоставимост на вписването спрямо последващ купувач.

  Договорът за наем на вещи и в частност на недвижим имот е нормативно уреден в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). С този вид договор не се прехвърля или учредява вещно право, а се отстъпва облигационното право на ползване на определена вещ.

  Съгласно общото правило на чл. 21 ЗЗД договорът за наем в общия случай поражда действие и обвързва правно само страните по него, тоест само наемателя и неговия наемодател. Дали обаче ЗЗД не казва нещо повече по въпроса за разпростирането на действието на договора за наем и спрямо трети лица, различни от наемателя и наемодателя?

Feb 24

ЗОЗ и ЗДФО – или как недобросъвестният длъжник лесно би могъл да осуети удовлетворяването на своите кредитори

  Законът за особените залози (ЗОЗ) и Законът за договорите за финансови обезпечения (ЗДФО) имат характеристиката на специални закони спрямо Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и Търговския закон (ТЗ) по отношение на особените способи и ред за обезпечаване и удовлетворяване, които те предвиждат.

Feb 23

Значение на постоянния адрес за защитата на правата и законните интереси на гражданите

  Постоянният адрес е един от основните елементи на гражданската регистрация на физическите лица в България. Съгласно чл. 93 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) постоянният адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистъра на населението. ЗГР постановява и това, че постоянният адрес на гражданите е адрес за кореспонденция с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление.

Sep 22

Доказателствено значение на фактурата и нейното осчетоводяване

  Динамиката на търговския стокооборот често пъти води до това, че редица търговски сделки, за които законът не е поставил изискването за писмена или друга квалифицирана форма, се сключват без да бъдат обективирани в писмен договор между страните – поръчват се доставки “на устна договорка”, заявяват се стоки или услуги по телефон или с помощта на съвременните електронни технологии. Това, разбира се, по никакъв начин не компрометира валидността на сключения неформален договор и неговото обвързващо страните по него правно действие.