Aug 28

Правни аспекти на финансовите инструменти

С бурното развитие на високите технологии и съвременните средства за комуникация и обмен на информация търговията с акции и други видове ценни книги и финансови инструменти придоби изключителна масовост, първо в икономиките на развитите западни демокрации и високотехнологичния Изток, а впоследствие в частност и у нас. Широко се заговори за акции, облигации, опции и други видове финансови инструменти като постепено тези понятия от запазена територия за икономисти, професионални инвеститори и други хора с тясно специализирани познания в областта, станаха достъпни и за средностатистическия представител на средната класа. Законодателната регламентация на ценните книги и финансовите инструменти е помествена в рамките на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и редица други законови и подзаконови нормативни актове. В този смисъл ценните книги, финансовите инструменти и търговията с тях освен преимуществено икономическите си аспекти имат и своите правни такива, поради което един опит за обобщение на правните аспекти на финансовите инструменти никога не е закъснял или безполезен.

May 22

Застраховка гражданска отговорност

  Ако сте собственик или ползвател на моторно превозно средство (МПС), то неминуемо сте повече или по-малко запознат с т. нар. задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Повечето хора са наясно с това, че тя е задължителна, че ползващите МПС без сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност” подлежат на административна санкция глоба и че при определени предпоствки и условия „можем да съдим” застрахователя. В общи линии нивото на обществената информираност относно задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се ограничава до тези твърде общи представи за нея. В този смисъл е може би необходимо да се обсъдят и някои допълнителни, не толкова широко известни факти за този специфичен вид имуществена застраховка и характеристиките й от правна гледна точка.

May 9

Защита на личните данни при продажба на вземания на фирми за събиране на задължения

  През последните години изключителна масовост придоби едно сравнително ново явление за българската действителност – т.нар. „даване” на длъжниците на доставчици на различен вид социално-битови и финансови услуги на т.нар. колекторски фирми или фирми за събиране на вземания.

Apr 29

Адвокатско съдействие по сделки с недвижими имоти

  Все по-често страните по прехвърлителни сделки с недвижими имоти прибягват до съдействието на адвокат, който да ги консултира и защитава за времето от осъществяването на първоначалния контакт между страните по сделката до окончателното изповядване на сделката пред нотариус.

  Все още обаче сред потребителите на подобен тип адвокатски услуги битуват неясноти по отношение на конкретните измерения на адвокатската помощ и ролята на адвоката при сделка имаща за обект вещно право върху недвижим имот.

Apr 19

Решение на Съда на Европейския Съюз в защита на кредитополучателите

  Решение на Съда на ЕС (СЕС) от 14 март 2014 г. по дело C 415/11 е постановено по преюдициално запитване на искапнски съд, отправено към СЕС на основание член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) за тълкуването на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори (Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г.). Запитването е отправено в рамките на разглеждан от испанския съд спор между г-н Aziz и Caixa d”Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) (наричана по-нататък „Catalunyacaixa“) относно действителността на някои клаузи от сключения между тях договор за ипотечен кредит.