Feb 15

Промяна в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

  Днес, 14.02.2014 г. в „Държавен вестник“ брой 13/14.02.2014 г. е обнародвано и влиза в сила Постановление № 15 от 7 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.

  С промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, правителството намали значително размера на голяма част от таксите като мярка за облекчаване на административната тежест.

  Най-голямо намаляване на размера на таксите е предвидено при регистрация на фирма - средно с 31% в сравнение със сега действащите такси. Например, за дружества с ограничена отговорност таксата от 160 лв. става 110 лв., за акционерни дружества и за командитните дружества с акции се намалява от 460 лв. на 360 лв., за акционерните дружества за извършване на банкова и застрахователна дейност - от 1700 лв. на 1300 лв., и т. н. Ако документите са подадени по електронен път, таксите ще са в половин размер.