Feb 18

Съда в Страсбург се произнесе за законовите ограничения на правото на касационно обжалване

  На 21 януари 2014 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по обединените дела – Valchevv. Bulgaria, Dzhanfezoviv. Bulgaria иTodorovv. Bulgaria.

  В своето решение Съдът постанови, че недопускането до касационен контрол не нарушава нито едно от изискванията на правото на справедлив процес по чл. 6, пар. 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

  Европейският съд по правата на човека заема позицията, че ограниченията за допустимост до касационно обжалване по граждански дела преследват легитимна цел. Според него начинът, по който това е направено чрез широката формулировка на чл. 280, ал. 1 от ГПК, е в правото на свобода на преценка на законодателната власт на държавата. Що се отнася до твърде общата формулировка на критериите за допустимост, Съдът отбелязва, че тяхната конкретизация е въпрос на съдебна практика. Това важи с голяма сила за разпоредбите, които уреждат предварителния подбор на жалби до върховните съдилища. Тези разпоредби неизбежно следва да бъдат формулирани по начин, който дава на съда достатъчна възможност да определи дали дадена жалба следва да се приеме за разглеждане като така той насочи основното си внимание към уеднаквяването на правоприложението в съдебна практика.

  Европейският съд не пропуска да отбележи, че по повод разпоредбата на чл. 280, ал. 1 е бил сезиран и Конституционният съд на Република България, който е приел, че нормата, макар и неясна, не е противоконституционна и начинът на приложението й следва да бъде изяснен от съдебна практика. В отговор на това решение е било прието и Тълкувателно решение на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС, целящо да внесе яснота в тълкуването и прилагането на въпросната разпоредба.

  Аргументирайки се и със специфичната роля на ВКС, отредена му с новия ГПК от 2007 г., Европейският съд прави извод за непротиворечие на процедурата на подбор на касационните жалби с чл. 6, пар. 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека.