Feb 25

Удължаване на срока за привеждане на фермите за производство на мляко в съответствие с ветеринарните изисквания за животновъдните обекти

  В последния Държавен вестник, бр. 15 от 21.02.2014 г. се обнародва изменението на Наредба No 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. С направеното изменение на наредбата се удължава срокът, до който фермите за производство на мляко следва да приведат своите обекти в съответствие с изискванията на наредбата. Досегашният срок, който беше до 31 декември 2013 г. се удължава до 31 декември 2015 г. Наредба No 44 от 20.04.2006 г. до голяма степен пресъздава редица от изискванията на Регламент No 853/2004 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход. Регламентът има пряко действие и се прилага от държавите-членки с приоритет пред вътрешното им законодателство. Поставя се резонният въпрос дали с последното изменение на наредбата законодателят ни не поставя държавата ни в неизпълнение на задълженията си на страна-членка на ЕС - да съобразява вътрешното си законодателство с обвързващите я актове на ЕС както и да се въздържа от приемането на актове на вътрешното си законодателство, които да им противоречат.