Mar 16

Защита на държавата, общините, работниците и служителите при бездействие на синдика в производството по несъстоятелност

  Съглгасно разпоредбите на Търговския закон, за да може едно лице да придобие качеството на кредитор в открито производство по несъстоятелност, заедно с всички произтичащи от това права, е необходимо то да бъде включено в т.нар. списък на предявените вземания. Този списък се съставя от синдика и подлежи на одобрение от страна на съда по несъстоятелността. Вземанията, фигуриращи в списъка на синдика, биват два типа:

- вземания, които са били предявени от кредитори в рамките на 1-месечен срок от вписването в Търговския регистър на решението за откриване на производството по несъстоятелност;

- вземания, които по силата на закона синдикът служебно вписва в списъка на вземанията;

  В кръга на вземанията, които синдикът служебно следва да впише в списъка на вземанията, влизат вземанията на работниците и служителите, произтичащи от трудово правоотношение с длъжника по несъстоятелността и публичните вземания на държавата и общините, установени с влязъл в сила акт.

  Каква обаче би била защитата на работниците, служителите, държавата и общините при бездействие от страна на синдика, т.е. ако той не изпълни задължението си да включи техните вземания в списъка на вземанията? При една такава хипотеза работниците, служителите, държавата и общините биха изгубили възможността си да оспорят списъка на синдика, а също така и впоследствие да предявят установителните искове по чл. 694 ТЗ, защото техните вземания няма да имат качеството на недопуснати вземания.

  Единствено правилният съвет, който адвокат да даде на своя клиент при така създалата се ситуация вследствие на бездействието на синдика, е работниците, служителите, държавата и общините в рамките на 1-месечения срок от вписването в Търговския регистър на решението за откриване на производството по несъстоятелност да предявят своите вземания. Така, ако бездействието на синдика е било в резултат на пропуск, той ще включи така предявените вземания, а в случай, че умишлено не е включвал подлежащите на служебно включване вземания, по този начин работниците, служителите, държавата и общините ще могат да се „снабдят” с включването на вземанията си в списъка на неприетите от синдика вземания, което впоследствие да им послужи като основание за оспорването на списъка на приетите вземания или предявяването на установителните искове по чл. 694 ТЗ.