May 12

Промяна в Правилата за търговия с електрическа енергия

  С обнародваните в последния Държавен вестник (ДВ. бр.39 от 9 Май 2014г.) изменения и допълнения на Правилата за търговия с електрическа енергия Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), наред с многото до голяма степен словесни, но не и същностни промени на Правилата, въвежда и една на пръв поглед не толкова кардинална промяна във формулировката на текста на чл. 28 от Правилата, с която обаче неимоверно допринася за задкулисието и безконтролния монопол на дружествата в енергийния сектор. Правилата за търговия с електрическа енергия се приемат от ДКЕВР по силата на правомощието й за това разписано в Закона за енергетиката и заедно с всички други относими подзаконови нормативни актове, са задължителни при всички сделки в сферата на енергетиката. От досегашната формулировка на споменатия текст на Правилата, гласяща: „Битовите и небитовите крайни клиенти на крайните снабдители, които използват разпределителните мрежи при публично известни общи условия, заплащат всички мрежови услуги за съответния ценови период на крайния снабдител” в новия му вариант отпада изключително важното пояснение: „които използват разпределителните мрежи при публично известни общи условия”. Видимо, противно на обещанията на сегашното управление за повече прозрачност в енергийния сектор, безконтролният монопол на електроразпределителните дружества не само не е намалял, а допълнително ще се задълбочи и то с активното съдействие на държавата в лицето на ДКЕВР. С новата редакция на Правилата за търговия с електрическа енергия отпада изискването за публична достъпност на условията, при които крайните снабдители използват електроразпределителните мрежи и за които те, както е добре известно, събират немалки такси от крайния потребител. С подобни изменения на нормите и правилата в енергетиката не само не се съдейства за нейното подобряване, а активно се съдейства за запазването на статуквото и неравноправното положение на крайния потребител.