Nov 2

Нови европейски изисквания за задължителната информация върху опаковките на храните

  От 13.12.2014 г започва прилагането на Регламент (ЕС) No 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите. С този законодателен акт на ЕС се изменят и отменят редица европейски актове, регламентиращи търговията с храни и напитки като едновременно с това се постановяват нови правила по отношение на информацията за храните и напитките, предоставяна на крайния потребител.

  Регламентът ще се прилага за всички предварително опаковани или пакетирани храни, предназначени за крайния потребител, включително за храни, доставяни от заведения за обществено хранене, и храни, предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене. Приложение регламентът ще намери и в случаите на дистанционна доставка на храната от доставчика на храната (заведението за обществено хранене) на потребителя  посредством транспортна фирма. Това автоматично означава, че широко разпространената у нас услуга по доставка на храна по домовете няма да остане незасегната от новата законова уредба.

  Наличните в търговската мрежа количества храни, пуснати в обращение преди влизането в сила на Регламента и неотговарящи на новите изисквания, ще могат да се търгуват до тяхното изчерпване. Едновременно с това, специалните изисквания за етикетиране на отделни категории или конкретни храни остават незасегнати от регламента и ще продължат своето действие.

  Важни принципни изисквания за предоставяната информация за храните ще бъдат тя да не въвежда потребителя в каквото и да било заблуждение относно нейния състав, произход, количество и др., както и това, че освен при натуралните минерални води и храните за специална хранителна употреба, информацията за храните не може да приписва на никоя храна свойства за лекуване или профилактика от заболявания. Тези изисквания регламентът поставя включително за рекламирането на храните и опаковането им, поради което с него ще трябва да се съобразяват както производителите и търговците на храни и напитки, така и рекламните агенции, и фирмите, занимаващи се с продуктов дизайн.

  Отговорен стопански субект според регламента е този, под чието име храната се предлага на пазара или ако той е не е установен на територията на ЕС, то тогава вносителят на тази храна на територията на ЕС.

  Доставчиците на храна, които доставят храната непредварително опакована на други стопански субекти, които на свой ред ще я опаковат и предоставят на крайния потребител, следва да гарантират, че информацията за доставяните от тях храни се предоставя на последния по веригата стопански субект, който на свой ред ще има задължението да я предостави на крайния потребител. Това от своя страна ще гарантира възможността за ангажирането на регресна отговорност на доставчика спрямо последния стопански субект по веригата в случаите на претенции на крайния потребител спрямо отговорния стопански субект.

  Информация, която според новия регламент задължително трябва да бъде предоставена по съответния начин на потребителя в общия случай включва – наименованието на храната; списък на съставките; материали, причиняващи алергии или непоносимост, които са били използвани при производството на храната и все още присъстват в крайния продукт, макар и в изменен вид; количество на определени съставки или категории съставки; нетно количество на храната; срок на минимална трайност или срок на годност; специални условия за съхранение и/или условия за употреба; името и адреса на отговорния стопански субект; страна на произход или място на произход; указания за употреба, когато при липса на такива указания би било трудно храната да се използва по подходящ начин; по отношение на напитки, съдържащи повече от 1-2 обемни процента алкохол, действителното обемно съдържание на алкохола; обявяване на хранителната стойност. Тези данни следва да бъдат означавани с думи и числа.

  Разбира се, трябва да се отбележи и това, че регламентът предвижда и особености относно необходимостта от представянето и начинът на представяне на всяка една от позициите на задължителната информация за храните като за определени случаи и видове опаковка регламентът допуска пропускането на една или няколко позиции от задължителната информация за храните. Регламентът предвижда и коя информация в кои случаи следва да бъде представяна в едно зрително поле, дали трябва да бъде представяна в табличен вид или не. Така например, за напитки, съдържащи повече от 1-2 обемни процента алкохол, наименованието, нетното количество и действителното обемно съдържание на алкохола следва да се поставят на едно и също зрително поле.

  Задължителната информация за храните, с изключение на трайността/ годността, в случаите на продажба от разстояние, ще следва да се предоставя на крайните потребители по подходящ начин преди сключването на договора за продажба (който би могъл да бъде в писмена или друга, различна от писмената форма). Изключение от това изискване е налице в случаи на продажба на храни, предлагани посредством автомати за продажба или автоматизирани търговски обекти.

  Изписването на популярните сред потребителите като “Е-та” добавки в храните, вече задължително ще следва да става с популярното им наименование, което от своя страна цели повишаването на информираността на потребителя.

  Задължителната информация ще може да се поставя директно на опаковката или на етикета, прикачен към нея. Информацията ще трябва да е лесно видима и четлива. Няма да се допуска това тя да се скрива или затъмнява от какъвто и да било друг текст или материал. Размерът на шрифта ще трябва да е такъв, че височината на буквата “х” да е най-малко 1,2 мм в общия случай. Разбира се, предвидени са и отклонения от това правило за определени специални хипотези.

  В регламента се закрепват се особени изисквания за наименованието, под което храните се предлагат на пазара като основаната цел на тези разпоредби отново е осигуряването на информирания избор на крайния потребител.

  Списък на съставките няма да се изисква за:

- пресни плодове и зеленчуци, които не са били обелени, нарязани или обработени по друг начин;

- газирана вода, за която изрично е посочено, че е газирана;

- ферментирал оцет, при условие, че не са добавяни други съставки;

- сирене, масло, кисело мляко и сметана, към които не са били добавяни други съставки освен млечни продукти, ензими в храните и култури на микроорганизми, които са основни за производството;

- храни, състоящи се само от една съставка;

  Регламентът прави разлика между понятията “срок на годност” и “срок на минимална трайност”. “Срок на минимална трайност” представлява срокът, в рамките на който при подходящо съхранение храната запазва специфичните си свойства. “Срокът на годност”, от друга страна, се отнася за храните, които от микробиологична гледна точка са бързо развалящи се и поради тази причина след кратък период от време могат да представляват непосредствена опасност за човешкото здраве и в тази връзка няма да отговарят на изискванията за безопасност в съответствие с чл. 14, параграфи 2-5 от Регламент (ЕО) No 178/2002.

  Задължителното обявяване на хранителната стойност включва:

- енергийната стойност (изчислява се посредством предвидените в регламента фактори за превръщане);

- количествата мазнини, наситени мастни киселини, въглехидрати, захари, белтък и сол;

  За специфични упоменати в него случаи Регламентът предвижда възможността за приемане на последващи конкретизиращи го, допълващи го или изменящи го актове на Комисията. За някои от тези случаи Регламентът предвижда възможност и за държавите-членки да приемат мерки на национално равнище при спазването на определени изисквания.

  Отворен за момента остава въпросът за последствията от неспазването на Регламента под формата на санкции, доколкото в него не са предвидени такива. Този правен вакуум обаче надали ще остане незапълнен за дълго. И макар и към момента да не са предвидени административни санкции, които да обезпечават неговото изпълнение, отговорните субекти не трябва да забравят за реалната възможност да бъде ангажирана гражданската им отговорност за вреди претърпени от крайния потребител във връзка с неспазването на исискванията на Регламента.