Dec 19

Тълкувателно дело за необходимото съдържание на пълномощното за извършването на разпоредителни сделки

  С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд е образувано тълкувателно дело No 5 от 2014 г. на Общото събрание на гражданската и търговската колегия на ВКС за това какво трябва да бъде съдържанието на пълномощното за извършването на разпоредителна сделка с имущество на упълномощителя, за да се приеме че е налице валидно упълномощаване.

  Повод да се стигне до предложение, а впоследствие и образуване на това тълкувателно дело е наличието на противоречива съдебна практика по чл. 290 ГПК по лежащия в основата на делото въпрос. Според едното възприето в практиката становище, за да е налице валидно учредена представителна власт, е достатъчно с пълномощното да се даде право на пълномощника да се разпорежда с имуществото на представлявания чрез конкретни разпоредителни сделки – продажба, дарение, ипотека и др., като според това становище за целта не е необходимо пълномощното да съдържа конкретика по отношение на задължителното съдържание на сделката, а в случая на продажба – продажната цена. Според другото застъпено в практиката становище пълномощното за извършване на разпоредителни действия с недвижим имот следва да съдържа пълна индивидуализация на съответния имот, съществените условия на договора, а при продажба – посочване на конкретната цена. Според застъпниците на това становище извършените без спазването на тези изисквания разпоредителни действия от пълномощника съставляват действия без представителна власт, необвързващи правно представляваното лице.

  Изключително широко застъпената у нас практика на извършването на разпоредителни сделки с недвижими имоти чрез пълномощник предопределя и пряката зависимост на такива сделки занапред от предстоящото тълкувателно решение по въпроса за необходимото съдържание на пълномощното, поради което изходът по тълк. Дело No 5 от 2014 г. на ВКС ще е от голямо значение, както за адвокатите и адвокатските кантори, практикуващи в сферата на недвижимите имоти и сделките с тях, така и за всички лица, на които предстои да бъдат страна по сделки с недвижими имоти с пълномощник.