Feb 23

Значение на постоянния адрес за защитата на правата и законните интереси на гражданите

  Постоянният адрес е един от основните елементи на гражданската регистрация на физическите лица в България. Съгласно чл. 93 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) постоянният адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистъра на населението. ЗГР постановява и това, че постоянният адрес на гражданите е адрес за кореспонденция с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление.

  Със замяната на тоталитарния строй с демократична форма на държавно устройство и неизменно свързаната с нея свобода на движението и установяването на гражданите мнозина от българите започнаха да възприемат постоянния адрес и необходимостта от неговото актуализиране като една ненужна и обременителна формалност. В резултат на това постоянните адреси на много хора се водят на адресите на недвижими имоти, в които не само те лично, но и близките им отдавна не живеят или поне не преимуществено. Резултатът от това би могъл да бъде изключително неблагоприятен за правата и законните интереси на дадено лице и причините за това се съдържат в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и в частност онази негова част, регламентираща законовия ред за съобщения и призоваване.

  Съгласно съдържащите се в тази част текстове на ГПК съдебните съобщения се изпращат на посочения от ищеца адрес на ответника. Ако последният не е намерен на посочения от ищеца адрес (който може и да не съвпада с актуалния постоянен адрес) и връчването не би могло да бъде извършено чрез някой от неговите домашни, на адреса се залепва уведомление, че в двуседмичен срок съобщението би могло да бъде получено в съда. Ако в дадения двуседмичен срок ответникът не се яви, за да получи адресираното до него съобщение, ищецът се задължава от съда да представи по делото доказателство за адресната регистрация на ответника. Ако се окаже, че първоначално посоченият от ищеца и вече посетен адрес на ответника съвпада с неговия регистриран постоянен адрес, съобщението до ответника се счита за надлежно връчено, прилага се по делото, на ответника се назначава особен представител, който на практика твърде формално и неефективно се грижи за защитата на неговите интереси, като делото продължава своето движение.

  Така на практика поради това, че постоянният адрес на дадено лице не отговаря на мястото, където то и близките му действително живеят, лесно би могло да се стигне до ситуацията това лице, без реално да е имало шанс да се защити или да възрази, да се окаже осъдено с влязло в сила решение или заповед за изпълнение, срещу него да има издаден изпълнителен лист, а имуществото му да се окаже предмет на принудително изпълнение, без то дори и да разбере за това.

  За да избегнат описания неблагоприятен сценарий и да не пропуснат законово осигурената им възможност за адекватна защита на техните права и законни интереси, гражданите следва да имат грижата да поддържт актуалността на регистрирания си постоянен адрес като заявяват промяната му при всяка една трайна смяна на центъра на техните жизнени и икономически интереси.