May 4

Присъждане на суми по задължения, уговорени в чужда валута

  Със свое тълкувателно решение от 29.04.2015 г. по тълкувателно дело No 4/2014 г. на ОСГТК ВКС реши по задължителен път спорния в съдебната практика до момента въпрос относно възможността съдът да присъди левовата равностойност на суми, уговорени в чужда валута.

  Съгласно едното от битуващите до момента мнения в съдебната ни практика, в случаи, при които страните по договор са уговорили задъжението по него в чуждестранна валута, няма пречка кредиторът да предяви паричната си претенция, а съдът да осъди длъжника в левовата равностойност на уговорената във валута сума по определен курс.

  Според другото противоположно мнение в практиката, в подобни случаи съдът не може да постанови осъдителен съдебен акт във валута, различна от договорената между страните с договора.

  С решението си от 29.04.2015 г. ВКС възприема за правилно второто решение на въпроса, а именно, че при първоначално уговорено в определена валута парично задължение, съдът може да присъди единствено задължението в тази валута, освен ако друго не е било уговорено между страните (напр. валоризационна клауза).

  Това решение на съда от своя страна поставя редица практически въпроси – като например този за изчислението на лихвата за забава в плащането на задължения, уговорени във валута. Ако до сега по несложни от фактическа страна дела за суми в лева това ставаше посредством различните електронни калкулатори за изчисление на законна лихва, то от сега насетне при претенции уговорени във валута, предвид липсата на разработени общодостъпни калкулатори за изчисление на законна лихва във валута, дори и при наглед ясни от фактическа страна дела, ищцовата страна ще бъде принудена да прави допълнителни разходи за вещо лице, което да направи съответните изчисления. Отворен остава и въпросът за това, как следва да бъдат реализирани в изпълнителния процес претенциите, уговорени и присъдени във валута – във валута или в левове, по кой курс и към коя дата.