Jan 20

Предстоящо тълкувателно решение по проблеми на заповедното производство

  За 13.02.2014 г. е насрочено за провеждане заседание на Общото събрание на гражданската и търговската колегия (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС), на което се очаква ОСГТК на ВКС да се произнесе с решение по тълкувателно дело No 4/2013 г.

  С това свое решение ВКС предстои да изясни по тълкувателен път редица важни въпроси и натрупалите се в практиката неясноти във връзка със законовата материя, регламентираща заповедното производство.