Jan 30

Президентско вето върху Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

  Президентът Росен Плевнелиев връща за ново обсъждане в Народното събрание новите законодателни промени на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приети на 16 януари 2014 г. С тях в Закона се въвежда рестриктивен режим по отношение на износа на лекарствени продукти, в това число и по отношение на вътреобщностни доставки в Европейския съюз.

  Президентът цени волята на народните представители за осигуряване на достатъчно лекарствени продукти за населението на страната ни, продиктувана от конституционното задължение на държавата да осигурява и гарантира живота и здравето на своите граждани. Едновременно с това обаче Президентът Плевнелиев отбелязва, че това задължение на държавата следва да бъде съблюдавано в съответствие с основните принципи на Конституцията на Република България и приложимото европейско законодателство, сред които са тези за равнопоставеност на стопанските субекти и правовата държава.

  С новите изменения на закона се създава задължение за търговците на едро на лекарствени продукти да подават уведомление до Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) за всеки износ на лекарствен продукт от Република България, включен в Позитивния лекарствен списък. В 30-дневен срок, считано от датата на уведомяването, изпълнителният директор на ИАЛ следва да даде оценка на направеното искане, едва след получаването на която би могъл да бъде извършен съответния износ.

  Според държавния глава в закона трябва да има ясни критерии, които да създадат условия за равнопоставеност спрямо всички износители на даден лекарствен продукт за определен период от време. Липсата на ясни критерии и поставянето на стопанските субекти в неравностойно положение създава предпоставки за субективизъм при вземане на решението от компетентния орган. Въвеждането на уведомителен режим (подаване на уведомления за износ) има характеристиките на разрешителен, който, при липсата на ясни правила и критерии, създава реална възможност за корупционни практики. Президентът изразява своите опасения за нарушаването на чл. 19, ал. 2 ab initio на Конституцията на Република България, задължаващ държавата да гарантира еднакви условия за стопанска дейност на всички граждани и юридически лица.

  В подкрепа на връщането за ново обсъждане на текстове на приетото изменение Плевнелиев също така изтъква несъответствието с чл. 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз, предвиждащ забрана за държавите-членки да налагат ограничения на вноса, износа и транзита на стоки в рамките на Общността, с които да се извършва произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите-членки.

  В нарушение на Закона за нормативните актове и правилника за неговото прилагане в мотивите към законопроекта относно уведомителния режим при износа на лекарствени продукти не се съдържа достатъчна аргументация за необходимостта от неговото въвеждане. Също така липсва необходимата оценка на отражението на приетите зоконови измененния върху лечебните заведения, пациентите и стопанските субекти, които осъществяват търговия на едро с лекарствени продукти.

  Държавният глава изразява своите надежди, че мотивите му ще бъдат приети и Народното събрание ще съобрази текстовете на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина с Конституцията на Република България, с чл. 36 от Договора за функциониране на Европейския съюз и с разпоредбите на Закона за нормативните актове.