Jan 21

Изменения на Закона за особените залози

  Законът за особените залози (ЗОЗ) е един от практически най-често прилаганите у нас закони. Това се дължи на първо място на неговия особен предмет. Особеният залог е вид реално (вещно) обезпечение, чийто обект могат да бъдат само изрично предвидените и изброени в закона имуществени права. Освен това, особеният залог като вид реално обезпечение елиминира редица трудности, които са налице при залога по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) или Търговския закон (ТЗ). Затова може да се каже, че той обслужва и отговаря до голяма степен на интересите както на заложните кредитори, така и на залогодателите. Това е една от причините за неговата популярност и актуалност сред редица субекти на гражданскоправния и търговскоправния оборот - банки, търговци и ФЛ, притежаващи специфични имуществени права, различни от традиционните и поради това добре познати вещни или облигационни права.

Jan 11

Актуални изменения на Търговския закон

  Търговският закон е нормативен акт, който урежда правното положение на търговците, техния правен статут, реда, по който те възникват, функционират, преобразуват се и се прекратяват, както и сделките, които те извършват по занятие. Основни субекти на търговското право са търговците-професионалисти, които участват в търговския оборот, чийто предмет са различни стоки и услуги, които пряко или опосредствено достигат до крайния потребител. Тяхната дейност е законово регламентирана, от една страна, за да създаде условия за по-бързото и безпроблемно функциониране на стокооборота, а от друга - с цел да се постави тази общественозначима дейност в законосъобразни рамки, които да предотвратят злоупотреби и нарушения на основни норми, принципи и права.

  През последните години безспорно един от най-обсъжданите правни проблеми беше този за т.нар. "кражби на фирми". Терминът, разбира се, не е легален и с него се обозначава незаконосъобразното придобиване на чуждо търговско дружество чрез документни престъпления, наказуеми по реда на Наказателния кодекс.