Apr 7

Енемона АД в открито производство по несъстоятелност

  С решение на Софийски градски съд от 03.04.2017 г. е открито производството по несъстоятелност на една от доскоро водещите строителни и инженерни компании у нас – Енемона АД. По информация от Търговски регистър за временен синдик на дружеството е избрана Елвира Гроник Танчева. Първото събрание на кредиторите, на което ще се изслуша доклада на временния синдик и ще се избере постоянен синдик на Енемона АД, е насрочено за 18.05.2017 г.