Apr 7

Енемона АД в открито производство по несъстоятелност

  С решение на Софийски градски съд от 03.04.2017 г. е открито производството по несъстоятелност на една от доскоро водещите строителни и инженерни компании у нас – Енемона АД. По информация от Търговски регистър за временен синдик на дружеството е избрана Елвира Гроник Танчева. Първото събрание на кредиторите, на което ще се изслуша доклада на временния синдик и ще се избере постоянен синдик на Енемона АД, е насрочено за 18.05.2017 г.

Jan 21

Изменения на Закона за особените залози

  Законът за особените залози (ЗОЗ) е един от практически най-често прилаганите у нас закони. Това се дължи на първо място на неговия особен предмет. Особеният залог е вид реално (вещно) обезпечение, чийто обект могат да бъдат само изрично предвидените и изброени в закона имуществени права. Освен това, особеният залог като вид реално обезпечение елиминира редица трудности, които са налице при залога по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) или Търговския закон (ТЗ). Затова може да се каже, че той обслужва и отговаря до голяма степен на интересите както на заложните кредитори, така и на залогодателите. Това е една от причините за неговата популярност и актуалност сред редица субекти на гражданскоправния и търговскоправния оборот - банки, търговци и ФЛ, притежаващи специфични имуществени права, различни от традиционните и поради това добре познати вещни или облигационни права.

Jan 11

Актуални изменения на Търговския закон

  Търговският закон е нормативен акт, който урежда правното положение на търговците, техния правен статут, реда, по който те възникват, функционират, преобразуват се и се прекратяват, както и сделките, които те извършват по занятие. Основни субекти на търговското право са търговците-професионалисти, които участват в търговския оборот, чийто предмет са различни стоки и услуги, които пряко или опосредствено достигат до крайния потребител. Тяхната дейност е законово регламентирана, от една страна, за да създаде условия за по-бързото и безпроблемно функциониране на стокооборота, а от друга - с цел да се постави тази общественозначима дейност в законосъобразни рамки, които да предотвратят злоупотреби и нарушения на основни норми, принципи и права.

  През последните години безспорно един от най-обсъжданите правни проблеми беше този за т.нар. "кражби на фирми". Терминът, разбира се, не е легален и с него се обозначава незаконосъобразното придобиване на чуждо търговско дружество чрез документни престъпления, наказуеми по реда на Наказателния кодекс.

Aug 27

Задава ли се краят на частните арбитражи на монополистите? Предстоящи промени в нормативната уредба на арбитража.

  В продължение на подетата от Омбудсмана г-жа Мая Манолова война срещу произвола на монополистите над потребителите, на 07.07.2016 г. група народни представители са внесли в Народно събрание за обсъждане и гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

May 4

Присъждане на суми по задължения, уговорени в чужда валута

  Със свое тълкувателно решение от 29.04.2015 г. по тълкувателно дело No 4/2014 г. на ОСГТК ВКС реши по задължителен път спорния в съдебната практика до момента въпрос относно възможността съдът да присъди левовата равностойност на суми, уговорени в чужда валута.