Feb 24

Преместване на СРС

  След няколкогодишно отлагане най-сетне се постави в ход преместването на Софийски районен съд в новата му сграда на бул. “Цар Борис Трети” 54.

  От 4 март Трето гражданско отделение на СРС, известно още и като “брачно отделение”, вече ще осъществява дейността си в новата сграда на съда. Скоро се очаква да го последват и останалите граждански състави на съда. В старата сграда на СРС ще останат да се помещават наказателна колегия и Софийска районна прокуратура.

Dec 19

Тълкувателно дело за необходимото съдържание на пълномощното за извършването на разпоредителни сделки

  С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд е образувано тълкувателно дело No 5 от 2014 г. на Общото събрание на гражданската и търговската колегия на ВКС за това какво трябва да бъде съдържанието на пълномощното за извършването на разпоредителна сделка с имущество на упълномощителя, за да се приеме че е налице валидно упълномощаване.

Nov 2

Нови европейски изисквания за задължителната информация върху опаковките на храните

  От 13.12.2014 г започва прилагането на Регламент (ЕС) No 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите. С този законодателен акт на ЕС се изменят и отменят редица европейски актове, регламентиращи търговията с храни и напитки като едновременно с това се постановяват нови правила по отношение на информацията за храните и напитките, предоставяна на крайния потребител.

Sep 25

Пропорционална такса на частните съдебни изпълнители

  През изминаващия месец септември широк отзвук в различни електронни медии, а и не само, доби определението на Върховния административен съд (ВАС) от 29.08.2014 г., с което според думите на различните информационни източници ВАС е върнал пропорционалната такса, която частните съдебни изпълнители събират в случаите на изпълнение от длъжниците в срока за доброволно изпълнение.

May 13

Търговски регистър вече и на мобилно приложение

  На проведената днес в зала „София” на Гранд Хотел София конференция на тема „С лице към бизнеса и добрите европейски практики” под егидата на Министерство на правосъдието и с партньорството на Агенция по вписванията беше направена презентация на новото мобилно приложение на Търговски регистър.