May 12

Промяна в Правилата за търговия с електрическа енергия

  С обнародваните в последния Държавен вестник (ДВ. бр.39 от 9 Май 2014г.) изменения и допълнения на Правилата за търговия с електрическа енергия Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), наред с многото до голяма степен словесни, но не и същностни промени на Правилата, въвежда и една на пръв поглед не толкова кардинална промяна във формулировката на текста на чл. 28 от Правилата, с която обаче неимоверно допринася за задкулисието и безконтролния монопол на дружествата в енергийния сектор.

Apr 12

Съдът на ЕС най-накрая каза „не” на безнаказания произвол на банките над физическите лица

  С революционно свое решение от 14 март 2013 г. Съдът на ЕС нанесе тежък удар на банките и техните на практика неограничени до момента възможности за явен произвол над икономически по-слабите от тях физически лица кредитополучатели по договори за ипотечен кредит. С това свое решение, имащо обвързваща сила за държавата ни и националните ни съдилища по отношение на тълкуването на правото на ЕС, Съдът на ЕС е на път да доведе до законодателна промяна на родния ни ГПК в частта му, уреждаща изпълнителното производство въз основа на заповед за незабавно изпълнение.

Mar 29

Регистрация на Фирма

  Сред най-разпространените видове търговски дружества (наричани разговорно, макар и не дотам правилно, с придобилото гражданственост „фирми”), които българските и чуждестранните физически и юридически лица регистрират в България, са капиталовите търговски дружества – дружество с ограничена отговорност – ООД (съответно еднолично дружество с ограничена отговорност - ЕООД) и акционерно дружество – АД (съответно еднолично акционерно дружество - ЕАД).

Mar 26

Регистрация на марки

  Сред често задаваните въпроси, които адвокатите и адвокатските кантори, занимаващи се с авторско право, търговски марки, промишлен дизайн и др. (право на интелектуалната собственост) получават от своите бизнес и корпоративни клиенти, са тези, свързани с различните видове регистрация, която би могла да получи една марка и защитата, която гарантира тази регистрация.

Mar 16

Защита на държавата, общините, работниците и служителите при бездействие на синдика в производството по несъстоятелност

  Съглгасно разпоредбите на Търговския закон, за да може едно лице да придобие качеството на кредитор в открито производство по несъстоятелност, заедно с всички произтичащи от това права, е необходимо то да бъде включено в т.нар. списък на предявените вземания.